Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) - zwanym RODO:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych jest firma Nikstal Marek Błaśkiewicz z siedzibą w Sosnowcu, ul. Naftowa 73 lok 16
  NIP: 6441730328, Regon: 243404500
  Dane kontaktowe: 41-400 Mysłowice, ul. Karola Miarki 13, tel: 518-619-484
 2. Dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit c) i f) RODO
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w postaci imienia, nazwiska, adresu, nr. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, w celu wystawienia FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI/UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY.
 4. Podstawą prawną przedstawiania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określonego zakresu danych, które musi zawierać FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI/UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI/UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Przysługuje państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przeniesienia danych: wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych działań.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, w tym państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.
 10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.